Search competitions

Zverevo:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
65941 male Bychkov Vladimir Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1991 3 Pete Kravtsov
october 24, 2012, 21:16
158530 male Chertov Yuriy Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 2003 3 Pete Kravtsov
july 7, 2017, 3:01
136455 female Ilchenko Mariya Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1987 1 Pete Kravtsov
june 23, 2016, 23:31
30783 male Karpenko Alexander Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1992 47 30 2 3
153227 female Kiseleva Kseniya Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1991 2 Pete Kravtsov
may 4, 2017, 17:50
139902 male Lyapichev Evgeniy Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1984 5 Pete Kravtsov
october 9, 2016, 19:39
165541 male Lyapichev Sergey Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1987 1 Power35
november 15, 2017, 15:37
76135 male Mamedov Anar Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1992 5 Pete Kravtsov
july 20, 2013, 2:00
129513 male Minenkov Sergey Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1996 7 Pete Kravtsov
april 5, 2016, 0:59
111895 male Petrakov Nikolay Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1999 5 6 Pete Kravtsov
june 18, 2015, 18:36
165542 male Popov Dmitriy Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 2003 1 Power35
november 15, 2017, 15:37
153228 female Ryazantseva Tamara Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1999 1 Pete Kravtsov
may 4, 2017, 17:50
60009 male Saakyan Tigran Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1994 3 Pete Kravtsov
april 12, 2012, 19:36
158521 female Sidorenko Elena Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1995 2 Pete Kravtsov
july 7, 2017, 3:01
136502 male Tikhinya Nikita Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1997 7 Pete Kravtsov
june 23, 2016, 23:31
158531 male Ukhatkin Aleksandr Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 2001 1 Pete Kravtsov
july 7, 2017, 3:01
158532 male Ustinov Dmitriy Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 2000 5 Pete Kravtsov
july 7, 2017, 3:01
136501 male Zaripov Borislav Russia, Rostovskaya oblast, Zverevo 1997 5 Pete Kravtsov
june 23, 2016, 23:31