Search competitions

II World Championship FBBP:BP Military

Best lifters

Men
Open
1 Terletskiy Matvey 117.71 197.5 @ 105.80
2 Zhemarkin Dmitriy 108.93 190 @ 121.50
3 Taldykin Aleksey 102.61 160 @ 89.20
4 Gamaev Aleksandr 79.74 130 @ 98.10
Masters
1 Vasilyev Viktor 94.51 161 @ 110.90
2 Pleshkov Vladimir 77.56 120 @ 87.90
3 Matievskiy Sergey 69.16 100 @ 78.40
Juniors
1 Zhemarkin Dmitriy 108.93 190 @ 121.50