Search competitions

Open Eurasia Cup

Best lifters

Men
Open
1 Prikazchikov Sergey 411.63 672.5 @ 98.60
2 Ivanov Dmitriy 272.27 420 @ 87.40
Masters
1 Dubov Aleksey 285.11 443 @ 88.60
2 Zaytsev Vladimir 251.64 422.5 @ 106.00
3 Portnov Yuriy 242.37 330 @ 71.90