Search competitions

Livoberezhzhya Open Cup:PL Raw W

Best lifters

Women
Open
1 Teslya Anna 351.51 305 @ 57.50
2 Zhivova Olena 224.12 195 @ 57.70
Masters
1 Obraztsova Nataliya 252.62 215 @ 56.10
Teen/Sub-juniors
1 Teslya Anna 351.51 305 @ 57.50
2 Zakharchenko Anastasiya 271.43 220 @ 52.70