Mobile version
m.en.allpowerlifting.com
ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
221108 m Varavin Sergey Kapchagay 1968 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
27 nov
221107 m Fomenko Vitaliy Lutsk 1984 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
27 nov
221106 m Pober Danilo Ternopil Oblast 2009 2 0 0 / 0 Коцага Вадим
27 nov
221105 m Yurchenko Vitaliy Kyiv 1974 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221104 m Bogdanov Andriy Kyiv 1989 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221103 f Vishnevska Svitlana Odessa 1992 1 0 1 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221102 m Kokorzhitskiy Dmitro Odessa 1985 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221101 m Brazhnik Volodimir Dubno 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221100 m Yurchenko Vitaliy Kyiv 1974 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221099 m Bogdanov Andriy Kyiv 1989 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221098 f Vishnevska Svitlana Odessa 1992 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221097 m Kokorzhitskiy Dmitro Odessa 1985 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221096 m Brazhnik Volodimir Dubno 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221095 m Vuong Kevin USA 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221094 m Wozniak Tyler USA 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221093 m Cacahua Giovanni USA 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221092 m Hoffman Rock USA 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221091 m Ogle Austin USA 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221090 m Martin Caleb USA 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov
221089 m Hasa George USA 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 nov