Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Irkutsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
226206 m Markadanov Ilya Irkutsk 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226198 f Nosova Ekaterina Irkutsk 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226197 m Kravchenko Anton Irkutsk 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226195 m Poselskiy Anton Irkutsk 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226193 m Khayrislamov Marat Irkutsk 1976 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226191 m Vorontsov Vladislav Irkutsk 1970 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226190 m Kurkutov Ruslan Irkutsk 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226189 m Sokolov Aleksandr Irkutsk 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226187 m Karasev Mikhail Irkutsk 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226186 m Volskiy Vasiliy Irkutsk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226185 m Teselskiy Vyacheslav Irkutsk 1977 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226184 m Tsariev Aleksey Irkutsk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226183 m Zaikin Petr Irkutsk 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226182 m Kuzmin Ivan Irkutsk 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226181 m Podolets Konstantin Irkutsk 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226180 m Tatarkin Artem Irkutsk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226179 m Usatenko Maksim Irkutsk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226174 m Kazimirenok Aleksey Irkutsk 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226173 m Gintov Valentin Irkutsk 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may
226171 m Kasyanov Boris Irkutsk 1975 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may