Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Chelyabinsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
250570 f Bikbulatova Diana Chelyabinsk 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 nov 2022
250207 m Gerasimov Nikolay Chelyabinsk 1993 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250197 m Egorov Igor Chelyabinsk 1974 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250194 m Georgiy Arakelov Chelyabinsk 1995 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250193 m Kostenko Mikhail Chelyabinsk 2006 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250183 f Pozdnyakova Valeriya Chelyabinsk 1996 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250162 m Eliseev Egor Chelyabinsk 2013 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250159 m Nekrushets Anatoliy Chelyabinsk 1951 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250150 m Lugovskikh Vitaliy Chelyabinsk 1988 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250119 f Kislova Irina Chelyabinsk 1979 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250089 m Gerasimov Nikolay Chelyabinsk 1993 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250079 m Egorov Igor Chelyabinsk 1974 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250076 m Georgiy Arakelov Chelyabinsk 1995 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250075 m Kostenko Mikhail Chelyabinsk 2006 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250065 f Pozdnyakova Valeriya Chelyabinsk 1996 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250044 m Eliseev Egor Chelyabinsk 2013 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250041 m Nekrushets Anatoliy Chelyabinsk 1951 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250032 m Lugovskikh Vitaliy Chelyabinsk 1988 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
250001 f Kislova Irina Chelyabinsk 1979 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct 2022
249275 m Bogdanov Maksim Chelyabinsk 2007 3 0 0 / 0 Gorbunov
22 sep 2022